اشعار علی اکبر خرم

۴- حُبُّ الله ،خِلقتِ اِنسان ، فَضلُ الله

حُبُّ الله

قلبم هــمــه پُـــر زِ ذاتِ محبوب بُوَد

امّــا زِ مَــهـابَـتَـش در آشـوب بُوَد

چون دوست در آن بُوَد مرا خوش باشد

 زیــرا کـــه او یــاوَر و مَطلوب بُوَد

                                     

خِلقتِ اِنسان

اَنتَ خَلَقتَ جِسمی مِن صُلبِ وَ التَّرائِب     

اِنّــی رَاَیــتُ مِهراً فی شِدَّتِ النَّوائِب

 

فَضلُ الله

گــر شـــود دریــا مُرَکَّب از قضا

تــا نویسند جِنّ و اِنس فَضلِ خدا

قَـبــلَ اَن تَـنـفَـد ، کَـلـِماتِ اِله

خشک گــردد ، آبِ دریـاهـا به جا