اشعار علی اکبر خرم

۱- به نامِ خدا، علم و تقوا داشتن، صفات کمالیّه خدا

به نام خدا

ســخــن بـــا نــامِ ایــزد میـکنم باز

سپس دارم ســلامــی بـعـد از آغاز

زبـــان از بَــهــرِ تـعـلیم است و ارشاد

رضـــایِ حَقّ طَلَب دارم از این باز

علم و تقوا داشتن

اسبِ دین زین کُن و به جولان آر    

علم و تقوا ، عَمل به میدان آر

 

صفات کمالیّه خدا

بـــه نــــامِ خــالِـقِ دنیا و هستی

کــَمــالـَش را نشاید هیچ کاستی

جمــالِ مطــلـق است و کِبریایی

اشـــاراتــش بُــوَد یزدان پرستی