اشعار علی اکبر خرم

۲-عشق به رَبّ، همه فقراء اِلَی الله هستیم، عاشق خدا بودن

عشق به رَبّ و احاطه او بر جهان هستی

نه عقول درک و نه اوهام احاطت دارند

نـه علوم سِیطره بر ذات و نهانَت دارند

تو محیطی به همه، مُدرِکِ نا پیدایی

همه ذرّاتِ جـهــان بَر تو شهادت دارند

 

همه فقراء اِلَی الله هستیم

فــرمــوده خــدای لامکان در قرآن

اَنـتُــم فُــقَــرا ، اَنَــاغَنیّ و رحمان

 

عاشق خدا بودن

عاشِق بـه خــدا نار و بهشتی نَشِناسد

                 مجنون بــه او رسم و سرشتی نشناسد

گُم کرد خودش هرآنکه معبود شناخت

از راهِ مَـنی بِشُد کـــه پَستی نَشِناسَد