اشعار علی اکبر خرم

10- خودشناسی، راه خدا در ولایت محمّد و آل محمّد است ،توفیق الهی

خودشناسی

تو می پنداری ، این جِسمَت صَغیر است

جهان پیچیده در او ، بَس کبیر است

اگــر خــواهی خــدای خــودشناسی

برو خود را شناس ، کو در ضمیر است

 

 راه خدا در ولایت محمّد و آل محمّد است

        خداوند و طَریقَش در اِمامت    

بِجویی ، می نشینی در سلامت

   

توفیق الهی

بــه حَـمــدِ الَّـه ، خدا توفیق دادم

بِپـاشَـم ، بــذرِ دانش ، از نـهـادم

بســاطِ عـمـرِ مـن نـیـکو بِگُستَرد

از ایـن لطـفِ خـدا ، پیوسته شادم