اشعار علی اکبر خرم

11- طلبِ حکمت و گذشتِ از خدا، ارتباط با خدا، الهی العَفو

طلبِ حکمت و گذشتِ از خدا

تـو پُــر بِـنـَما دلِ مـرا از حِـکمت

بگشای بــه رویِ من دَری از رَحمَت

بَردار زِ دل ، کینه و حِقد و حَسرَت

آزادنــمــا زِ رنــج و درد و مِـحنَت

 

ارتباط با خدا

گـر مُرتَبِط به عالَمِ بالا و بَر شَوی     

از کُنهِ این جهان و حقیقت خبر شَوی

 

الهی العَفو

رو ســیــاه هستم به درگاهت خدا

چـون کــه بسیــاراند گناهان و خطا

کُــلُّ ذَنــبــی اَکــبَرُ مِـنَ الاُخَـر

اَلـعَـفـو اَلـعَـفـو رَبَّـنــا یــا ذَالـعـُلا