اشعار علی اکبر خرم

12- استغفار ،مؤمن بی ریا است، گنهکارِ پشیمان

اِستغفار

از بَس گُـنــاه دارم ، رویَم سیاه باشد

این است که ناله هایَم با اشک و آه باشد

سرتا قَدَم همه عُذر ، آرَم به پیشگاهت

اِقـبَـل رَبِّـیــانــی ، بــارَم گــنـاه باشد

 

مؤمن بی ریا است

       کِــی بُــوَد مردِ خدا اهلِ ریا       

نی اَسیر دل شود ، با یک ندا 

                                          

گنهکارِ پشیمان

خـدایــا تـو غَفوری ، من گُنهکار

 پـشـیـمــانم از ایــن اَعـمــال و رَفتار

تــو خــوبِ مُطلَقی و من گرفتار

پــذیــر ایــن تــوبــه اِسـتِـغفارِ بسیار