اشعار علی اکبر خرم

17- شَفاعَت- همه جهان مخلوق خدا هستند- سِتمگران

شَفاعَت    

خُرّم مگر از چِشمة پُر فیض شَفاعت

یک جُرعه ببخشند ، که مَن آه ندارم

اقبال کنند بر مَنِ درمانده بزرگان

شافِع بِشَوَند ، چون که دِگَر راه ندارم

 

 همه جهان مخلوق خدا هستند

       گُل رنگ و بوی خویش زِکراماتِ حَقّ گرفت

                       مـا جسم و جانِمان ، همه از او رَمَق گرفت

 

سِتمگران   

من دستِ اِستِعان به ستمگر نمی دهم

گر خود شَوَم چو موج و به ساحِل فنا شَوَم

چون که ستمگران همه اَهلِ جَهَنَّم اند

                       هَیهات خُـــرَّمِ آزاده کــه اهلِ دَغا شَوَم