اشعار علی اکبر خرم

18- عشقِ به خدا

عشقِ به خدا

چون که عشق از دِل به حَقّ ، آغاز شد

 یـک نِــدا آمــد بیــا در بـــاز شُد

نورِ حَقّ چون در دِل عاشق دمید

ســینة عــاشِــق سَـراسَــر راز شد

عُقده از روح و روان چون باز شُد

 مُـــرغِ دِل را خــواهِـشِ پـرواز شد

لَـفـظِ اِیّــاکَ بـخـوانـم در نماز

نَـــعبُــدُ از بـــعــدِ آن آغـــاز شد

چون هَدَف زیّـاک باشد نَستَعین

نـــــالــــة دل را بـــلـنـد آواز شد

در مَطــافِ دوست انبـازی ندید

در مَصــافِ عـِشـق ، یـک سَـرباز شُد

ناله در دل چون طَنین انداز شد

کــارســاز است هــرکجا اِبراز شد

خُـــرَّم عـاشِــق ندارد توشه ای

  جز همان عشق ، کو به حَقّ دمساز شد