اشعار علی اکبر خرم

19- عِشقِ بر خالِق

عِشقِ بر خالِق

کــوی تو منزل گَهی از عاشق است

مَـحـفِــلِ عِشقِ دلِ هـر لایـق است

مـرهَـمـی بـر ایـن دِلِ شـیدا گذار

تــا شَـوَد آرام ، چـو دِل شـایِـق است

هــر دِلِ مُـشتـاق ، کـه رویَت بِدِید

مَحوِ تو شد ، آن که به دل صادِق است

عشق ِ تو مَکنون به دلِ لاحِق است

وردِ زبــــانِ دلِ هـــر نـــاطِــق است

ذِکرِ تو با خوف و رَجا هَمدَم است

اَمــرِ تــو بَـر کُــلِّ جـهـان فایِق است

قُــربِ تــو از مَن بــه خودم بیشتر

عِـشـقِ تــو اَنــدَر دلِ هر عاشِق است

بهـتــرِ هــر نـــام ، بُـوَد نــامِ تو

نــامِ مــؤثِّــر به جهان ، از خالق است

آنچه به بَحر است و به بَرّ و سَما

                            ذاکِــــرِ احســان و خـــدا رازِق است