اشعار علی اکبر خرم

23- تجارَتِ با خدا

تجارَتِ با خدا

 

بــیــا و یــک تجارت با خـدا کُن

در ایــن ســوداگری او را رضـا کُن

بِشُـــو مُــؤمِن به او وهـم رَسولش

بــه اجـــرای فــرامیِنَش وفــا کُن

تــو خــود را بــا خدایت آشنا کُن

 گُــذَر از مــال و جـانِ خود فدا کُن

چه پُر سود و منافِع ، باشَد این کار

اگــر دانی ، بـه این خیر ، اِقتِدا کُن

بَر این اَصــلِ جِهاد و اَمــر اِیمان

عَمَل کردی ، زِ دِل حَقّ را صِدا کُن

دهــد پــاداشِ نیکو هــم به تو او

 بـــه این پاداشها ، حمد و ثَنا کُن

یکی آمرزِش و دیــگر بهشت است

در این فوزِ عظیم ، خود را رَها کُن

چــو آیــی در بهشتِ عدنِ یزدان

سُـــرودِ جــاودانی را ، نِـــدا کُن

اِلـــهــی کُن نَظَر از رویِ رَحمَت

                                بــــه خُـــرَّم ایــن فقیرِ بینوا کُن