اشعار علی اکبر خرم

25- تواضُع و فروتنی- اجابَتِ دعا- هرکاری را باید با انشاءَالله شروع کرد

تواضُع و فروتنی

هستیم زِخاک و درآئیم سپس به خاک

جای اِفاده نیست به خاکی که زیرِ پا است

فَخر و غرور اگر که بِدیدی تو از کسی

گُم کرده اَصلِ خویش و نمی داند از کُجاست

 

اجابَتِ دعا

دعــا کردی نمایَد حَقّ اجــابَت

چو مَسطور است ، به قرآن این کتابت

 

 هرکاری را باید با انشاءَالله شروع کرد

مَنِه انجامِ کــاری را به فــردا

کُــجا فردا شــرایط شُد مُهیّا

مَگَــر کـه اَن یَشاءَ الله گویی

به قرآن گُفته این را حَقّ تعالی