اشعار علی اکبر خرم

26- چرا می گوئید آنچه را عَمَل نمی کنید

چرا می گوئید آنچه را عَمَل نمی کنید

آنچه گویــی با عَمَل آغــاز کُن

قــول و فِعلَت را به هم دَمساز کُن

حرف آسان است ، عَمَل خورده گِرِه

این گِرِه کور است ، به دَستَت باز کُن

چون عمل پیرایه باشد  َبر سُخَن

حــرفِ خــود را با عَمـَل ابــراز کُن

در عَمَل کوش و زِ حَرف اِعراض کُن

کـم از این شــاخه به آن پرواز کُن

گُـــفتة تنها نباشــد کــارســاز

بـا عَمَل ، این رمز و راز اِحراز کُن

چِشم و گوشَت ، در سُخَن ها باز کُن

در عَمَل کــردن بـیا اعــجاز کُن

بَس گُنَهکاری چو با حرفی رضا

با عَمَل گفتارِ خود را ســاز کُن

ناکشیده رنج ، حاصِل کی بَرَد

                              کِشت کُــن و آنگه دِرو آغاز کُن