اشعار علی اکبر خرم

29- تقاضا داشتنِ روحی بزرگ از خدا- قصدِ دشمن نابودی ما بود- دَرَخشِشِ حَقّ

تقاضا داشتنِ روحی بزرگ از خدا

مــرا روح آنـچـنـانی دِه خــدایا

کــه دایم مِیلِ پَرواز داشته باشم

نــه روحی کــه نَزار و زارو خَسته

بُـــوَد در دام و از یاد رفته باشم

 

  قصدِ دشمن نابودی ما بود

دشمن همه اندیشه که از خاک کِشد

غافِل زِخدا ، که کاوه ضُحّاک کُشَد

 

 دَرَخشِشِ حَقّ

مپوشان جامة تلبیس بَر حَقّ

مَکُن پنهان تو او ، از دیدة خَلق

بِتابَد نورِ خورشید از پَسِ ابر

                                 اگـرچه تیره و تار است و اَزرَق