اشعار علی اکبر خرم

۵- دربارة خدا

دربارة خدا

 

بــه نــام ِ خــالِــقِ انـسـان و جانها

حـکـیـم و رازِق و قـهّــار و تـنــها

نـمـود آذیـن چَـمَـن ها را بـه گُلها

زبــان گــویــا نمود او بـا سخن ها

 نهـاده عشق و مِـهرَش را بــه دلها

نـمــود اِحـیــا بَــدَن هـا بـا زبانها

سـمــا را بـا ستــاره کــرده زیـبا

مُــزَیَّــن آسـمـان بـا کَـهـکِشـانـها

 تـمــایـز داده انـسان را زِ حیوان

بـه عقل و هوش و نُطق و هم بَیانها

شِـگـِفـتی هـای بی حدّ آفریده

بــه بــَرّ و بـحــر و اَرض و آسمانها