اشعار علی اکبر خرم

۷- اَسماءُ الله، غمِ عالِمان بیش از دیگران است، اِن تَنصُرُالله یَنصُرکُم

اَسماءُ الله

مـاورای عــقــل و تشبیهی ، خدا

بــرتــر از انــدیـشـه و وَهمی مرا

مــالــکـی و خـالـقی و هم حکیم

شــاهــد و قــاضـی تویی روزِ جزا

غمِ عالِمان بیش از دیگران است

هـرکـه بیدارتر در این دَهر است  

 پُـر بـلا و بـه کامِ او زَهر است

                            

اِن تَنصُرُالله یَنصُرکُم

اگــر یـــاری نــمـایی تو خدا را

خدا هــم مـی دهـد یـاری شما را

غَرَض از یــاریِ تو دینِ حَقّ است

نــدارد حــاجَــتِ یـــاریّ مــا را