اشعار علی اکبر خرم

9- غفلتِ از خدا، مِهر و لطفِ رَبّ، شَرایِطِ قُربِ به خدا

         غفلتِ از خدا

هــرکــه بــرداشت دل از ذِکرِ خدا

سخـت بــه تـنـگــیِ معیشت افتاد

هـمـه در رنــج و بــلا بـود و فساد

عـمــرِ ذِیـقِـیـمتِ خود ، داد به باد

 

مِهر و لطفِ رَبّ

       صلایِ دِلکَشِ مِهرَت نموده قلب خُرَّم شاد

نَسیمِ مَهوَشِ لُطفَت گرفته گُل زِ دستِ باد

 

شَرایِطِ قُربِ به خدا

آن کَـس کــه بــه قـربِ دِلبَر آید

از قــیـــدِ عــلایــق بــه در آید

نــادیــده جـمــال و حُسنِ دِلدار

   شـیـدا شــود و غَـمَـش سَــر آید