اشعار علی اکبر خرم

31- درست و با لطف حَقّ درامور وارد شدن- چرا غمخوار یکدیگر نیستیم- نَظَرِ خدا ایمنی می آورد

32- پنج تن را وسیلة آمرزِش قرار دادن- جامعة بیمار- عطای خدا وسیلة قرآن

33- توصیفِ خدا- نورانی شدن دل- به خدا پناه بردن

34- اَسماءِ نیکوی بعد از خدا- نیکی کردن به بدان- تَوَجُّه به خدا

35- خوبی ها از سویِ خدا و بدیها از خویش است- کالای اُلفت- تقوا دِل را پاکیزه میکند

36- حَملِ اَمانتِ خدا وسیلة انسان- جدایی فرزند از خانواده- سُخنِ نیکو و حدیث کربلا

37- اُمید داشتن به رَحمتِ خدا- ارتباط با عالَمِ بالا- بی میلی به دنیا

38- خدا را به عشقِ خودش قَسَم دادن- شیدای خدا بودن-کسانی که به مَقامِ قُربِ اِلهی رسیده اند

39- مناجات و راز و نیاز با خدای سبحان

40- بَرخی از صِفاتِ خدا همراه با دوستیِ اَهلِ بیت (ع)

41- عِشقِ به مَعبود- در ولادَتِ حضرتِ مَهدی(عج)-تَقاضای حِکمَت اَز خُدا

42- رَفتن به مِیکَدَة عِشقِ اِلهی- عِلم و جَهل- شوقِ تَقَرُّب به خُدا

43- فِراقِ از مَعبود- چِهرة نازیبا- گُشودنِ قُفلِ هِجران

44- دِل سپُردن به ذِکرِ خدا- تَزکِیَة نَفس- مِنَّت کِشیدَن اَز خُدا

45- میلادِ مَسعودِ پیغَمبَرِ اَکرَم (ص)

46- بِعثَتِ پَیامبَرِ اَکرَم (ص)

47- به مِعراج رَفتَنِ رَسولِ اَکرَم (ص)

48- رِحلَتِ پَیامبَرِ اَکرَم (ص)

49- سُخَنِ نیکوی پَیامبَرِ اَکرَم (ص)- بُزُرگیِ خُداوَند- پیرویِ از دینِ پَیامبَر(ص)

50- قَبر و عالَمِ بَرزَخ

51- لَحَد- ذَخیرة قَبر- حَیاتِ بَعد اَز مَرگ

52- رِبــا خـواری- ظرفِ زمان- راهِ خدا در وِلایتِ اَهلِ بَیت است

53- دنیا کِشتزارِ آخرت است- تَفَقُّد کَردَن- روزِ قیامَت

54- رَستاخیز- کَسبِ مَعاش- مُؤمنان جاودانه اند

55- پاداشِ بَندِگیِ خُدا بِهِشت اَست- خُدا نامریی است- بَعد اَز مَرگ، اَعمالِ اِنسان همراهِ اویند

56- کاسِب نَماها

57- توشِة مُؤمِن در قیامَت- مُؤمِن در نَزدِ مَردُم- اَهلِ جَهَنَّم

58- جایگاهِ مُشرِک و مُنافِق- بویِ خوشِ بِهِشت- یَقین به روزِ جَزا

59- روزِ قیامت و گرفتن نامة اَعمال

60- چکامه ای دربارة کافِر و مؤمن